Easy Pesto Veggies

Easy Pesto Veggies

Prepare all ingredients

Cut the veggies

Prepare your pesto

Check out our eBook

Spread pesto evenly

Bake the veggies

Enjoy!

Don't miss the next recipe